Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling 23-03-2011.

Dirigent Torben Mahneke, referent Mette Ulsø

Formandens beretning
Formanden gennemgik kortsigtede og langsigtede tiltag der gøres for at gøre selskabet synligt i forhold til omverdenen, og øge medlemstallet.
I øjeblikket søges etableret kontakt til netværket omkring det landsdækkende netværk af efteruddannelsesvejledere og de almenmedicinske uddannelseskoordinatorer. Der arbejdes på at få taletid på deres årlige landsdækkende møder.
I region Sjælland er der årsmøde for tutorlæger, hvor selskabet også er repræsenteret.
Bogen med titlen ”Lægen som lægemiddel” er blevet genoptrykt og kan erhverves på MPL’s forlag.
Afholdelse af 2 årlige seminarer. Se nedenfor under beretning fra udvalg.
Ny hjemmeside. Se nedenfor under beretning for udvalg.
Internationalt arbejde. Se nedenfor under beretning fra udvalg.
Uddannelse af nye supervisorer. Se nedenfor under beretning fra udvalg.
Formandens beretning vil blive udsendt i sin helhed, som et nyhedsbrev på hjemmesiden.

Beretning fra udvalg
Uddannelsesudvalg ved Benedicte
Der afholdes 2 årlige seminarer. Det ene som halvdagsmøde før generalforsamlingen om
aftenen. Det andet som internatkursus på Klitgården i Skagen 8-10.september.. Nærmere oplysninger om dette kursus vil være at finde på hjemmesiden.

Hjemmesideudvalg ved Jørgen, Benedicte, Gunnar og Helena
Hjemmesiden er ved at tage form. Webadressen er www.samtaleogsupervision.dk
Alle medlemmer opfordres til at besøge hjemmesiden og komme med tilbagemeldinger og henvise interesserede til hjemmesiden. Hjemmesiden skal være det forum hvor alle nye tiltag og aktiviteter offentliggøres. Man vil arbejde på at medlemmer får en e-mail hver gang der foregår noget nyt på hjemmesiden.

Internationalt arbejde: Tove og Jørgen:
Jørgen berettede om den forestående ”First international Bailint groupleaderchip Conference”, som er i København/Valby d. 2804 – 3004. Der er 45 tilmeldte og det er et forløb, hvor alle deltagere forudsættes at være med i hele forløbet. Fokus vil være på gruppelederrollen som supervisor i en Balint gruppe. Der er 9 danske deltagere. Yderligere information findes på hjemmesiden.

Supervisionsuddannelsen ved Jørgen, Tove og Søren Kaltoft.
Der har foreløbigt meldt sig 7 deltagere. Man forstiller sig, at det skal være en ”slow open” gruppe, hvor der en gang om året kan optages nye medlemmer i uddannelsesforløbet. Man vil i uddannelsen lægge vægt på at kursisterne i forløbet har deres egen supervisionsgruppe, så de kan blive superviseret på eget medbragt materiale i undervisningen. Uddannelse er 3 gange årlig fra torsdag eftermiddag til lørdag middag og tager 3 år.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Kasserers beretning
Der er nu overskud på kurser, væsentlig pga. nedsættelse af lærerhonorar.
Der er et budget på 20,000 kr. næste år som er det indkomne medlemskontingent, og
udgifter for 2011 skal balancere med dette.
Revisors kommentar er, at regnskabet er bedre end sidste år, men det er betænkeligt at medlemstallet er dalende. Regnskab for 2010 og budget for 2011 lægges ud på hjemmesiden.

Kontingent 2011
400 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke medlemmer.

Valg til bestyrelsen og suppleanter
Tove Mathiesen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.
Chantal Theisen-Simony, Jacob Olsen og Mette Ulsø er på valg som suppleanter og modtager genvalg. Anette Mønster modtager ikke genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Søren Kaltoft genvælges som revisor og Lars Kongsøre genvælges som revisorsuppleant.

Eventuelt
Bestyrelsens medlemmer vil forsøge at få en kontaktperson i hver region.
Pjece på hjemmesiden, som kan printes ud og gives til yngre læger og hvem man ellers måtte møde på sin vej som er interesserede i selskabet og hvad det kan byde på.
Forslag om 2 årlige seminarer udover klitgården. Det ene måske i forbindelse med årsmøde for andre netværk.