Generalforsamling 2007

Referat af generalforsamling i Selskab for Samtale og Supervision i almen praksis afholdt den 23.2.2007 klokken 16 i Århus (flyttet fra Silkeborg grundet vejrlig).

Til stede: Tove Mathiesen (TM), Erik Pedersen (EP), Helena Nielsen (HN), Annette Davidsen (AD), Gunnar Axelgaard (GA), Jan-Helge Larsen (JHL), Lars Thorgaard (LT) og Benedicte Müller (BM).

1. Valg af dirigent

LT vælges til dirigent

2. Valg af referent

BM vælges til referent.

3. Formandens beretning

Formandens beretning (HN):

 1. Siden sidste generalforsamling er der afholdt 5 bestyrelsesmøder.
 2. Seminarer: Den 14. - 16. september 2006 blev der afholdt et seminar på Klitgården i Skagen med Bendix supervision, mens et medlemsseminar den 22.-23.2.07 måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.
 3. International kontakt: HN og AD mødtes i marts 2006 med engelske uddannelseslæger i København og deltog i juni i møde i det britiske Balintselskab. TM deltog i oktober 2006 i bestyrelsesmødet i det internationale Balintselskab i Paris.
 4. Undervisning: En del af selskabets medlemmer har været engageret i supervisorkurset for praktiserende læger, der skal undervise amanuenser i den nye specialeuddannelse i almen medicin. DSAM står for kurset, HN og JHL er kursusledere, sidste delkursus afvikles i marts 2007, de første amanuenser er klar dette år, men først i 2008 er der tilstrækkeligt mange amanuenser til at supervisionen går i gang.
 5. HN er webmaster for selskabets hjemmeside, og der er kontakt til professionel for at få fremstillet et logo. Professionelt styret hjemmeside har været overvejet (TM).
 6. Bogen Lægen som lægemiddel er endnu ikke anmeldt i Månedsskriftet – der skal rykkes - og først i Ugeskriftet efter at LT havde arbejdet en del for sagen.
 7. Der har været en artikel om Selskab for Samtale og Supervision i Practicus.
 8. Der er sidst udkommet nyhedsbrev i oktober 2006.
 9. EP vil undersøge genoptrykning af Bendix' bog Din nervøse patient, der er solgt i 30.000 eksemplarer og oversat til flere sprog.
 10. En del af deltagerne i DSAMs supervisorkursus har indmeldt sig i selskabet. Det overvejes med tiden at lave et supervisionskursus i Selskabets regi – i lighed med uddannelsen 1997-2000.
 11. LT og Søren Kaltoft har i deres egenskab af redaktører for bogen Lægen som lægemiddel fra Månedsskriftets forlag fået tilbudt et beløb, i alt 30.000 kroner, som honorar efter at bogen har solgt bedre end antaget – den var trykt i 500 eksemplarer. Pengene er efter redaktørernes ønske gået til Selskabet – dog står de hos DSAM indtil Selskabet har fået et SEnummer, hvilket er undervejs med GA s hjælp.
 12. LT mener, at tiden er inde til at skrive et brev til Månedsskriftets forlag om kommende indtægter for bogen, idet rettighederne til denne tidligere blev vedtaget at være Sostrupgruppens. LT vil skrive et oplæg til brevet sammen med SK og sende til Selskabets bestyrelse, som herefter sender det redigerede forslag tilbage, evt efter at have konsulteret en jurist.

4. Beretning fra udvalg

Ingen udvalg, der kan aflægge beretning.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ønsket drøftet, om et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fortsat skal være praktiserende læger som det står i vedtægterne. Det foreslås, at ordlyden ændres til 'speciallæger i almen medicin med klinisk erfaring', og at dette forslag til vedtægtsændring fremlægges ved næste generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker at nedsætte et kursusudvalg og diskutere kommisorium for dette. Det vil ikke kræve ændring af vedtægter. Kursusudvalgets medlemmer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. LT, EP, JHL og BM stiller sig til rådighed .

Udvalget skal ifølge oplægget 'planlægge 2 kurser om året', hvilket ændres til 'tilstræber at afholde mindst 2 kurser om året.' Kurserne skal omhandle emner nævnt i selskabets formålsparagraf, specielt supervision af patientkontakten i almen praksis.

Udvalget skal udarbejde budget for arrangementer, som skal godkendes i bestyrelsen.

Det foreslås endvidere, at meddelelser og indkaldelse til generalforsamling sendes ud per mail – og per brev til de medlemmer, der ikke har mailadresse. Dette forslag suppleres med, at medlemmerne skal bekræfte modtagelse af mail.

6. Kassererens beretning

Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag: Regnskabet godkendes. Revisor (SK) accepterer genvalg. Der er fremsendt kommentarer til regnskabet.

7. Fastsættelse af kontingent

Selskabet skal nu betale fuldt kontingent til det internationale Balintselskab IBF, og det er besluttet, at der fremover kan sendes to medlemmer til møderne. Dette er grundlaget for forslag om at øge kontingentet til 300 kroner årligt. Generalforsamlingen godtager dette.

Der er nu 59 medlemmer i selskabet, nogle forsvandt i tilslutning til sammenslutningen af de to selskaber, mens andre er kommet til i forbindelse med supervisorkurset.

8. Valg af formand

Formand HN genvælges med applaus.

9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen sammensættes, idet Erik Pedersen ikke modtager genvalg. EP takkes for indsatsen. Annette Mønster nyvælges, er ikke til stede grundet vejrlig, men har accepteret. TM, GA og AD fortsætter, TM efter genvalg. Suppleanter genvælges , BM og Jens Gerhard Jensen er på valg, sidstnævnte har ikke gjort indsigelse.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor SK genvælges, jf pkt 5, Lars Kongsøre, revisorsuppleant, genvælges- har ikke gjort indsigelse.

11. Eventuelt

LT Ønsker at de penge, der tilflyder Selskabet fra bogen Lægen som lægemiddel, bliver anvendt efter en fundats, som bestyrelsen vil udforme efter behørig drøftelse. Støtte til yngre lægers uddannelse til supervisorer er et af formålene, de to redaktører ønsker nævnt. BM nævner reklame for bogen som et område, der også kunne tilgodeses. En festlig fælles godkendelse af fundatsen kunne arrangeres for Sostrupgruppe og Selskabets medlemmer.

Det drøftes, hvad man kan gøre for at undgå aflyste kurser grundet få tilmeldinger. Rettidig annoncering er et af punkterne, men også længden af kurset kan være medvirkende. Der kunne tænkes kurser, der starter med fælles samvær om aftenen og herefter varer hele næste dag. Man kunne forestille sig et årligt forårsseminar på et fast tidspunkt i lighed med møderne på Klitgården, så man kunne disponere på forhånd.

Det drøftes, om der skal arrangeres fælles kurser med kursisterne fra DSAMs supervisorkursus. Bestyrelsen vil diskutere dette.

Med hensyn til indhold kunne 'Lægen som lægemiddel' bære et seminar, ligeledes kunne Bendix' bog bruges. Det nævnes, at der ikke skal være for mange forskellige emner.

JHL nævner, at selskabets vedtægter i §6 mangler noget: 'At medvirke til uddannelse, træning og forskning i konsultationsprocessen.' Det omformuleres efter drøftelse til:' At fremme forståelsen for og træningen i den almenmedicinske konsultation og konsultationsprocessen'. Dette skal drøftes i bestyrelsen og fremlægges næste år til generalforsamlingen.

Genralforsamlingen beder bestyrelsen tilgodese geografisk fordeling i bestyrelsen fremover. Der er opstået en ny situation efter at TM har fået en stilling i Jylland efter tidligere at være bosat i København.

Det nævnes, at der skal ske en opdatering vedrørende fungerende grupper.

Efter taksigelser til de aktive deltagere især fra bestyrelsen afsluttes mødet.

3.3.07 BM