Stiftende generalforsamling til 
Selskab for samtale og supervision i almen
praksis den 25. november 2005

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Etablering af nyt selskab: Selskab for samtale og supervision i almen praksis
 4. Beslutning om navn
 5. Beslutning om vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Referat

Referat fra stiftende generalforsamling i Selskabet for samtale og supervision i almen praksis afholdt d. 25/11 05. I mødet deltog 15 personer. Generalforsamlingen afholdtes i henhold til den udsendte dagsorden.

1. Gunnar Axelgaard valgtes til dirigent.

Vedtægterne for det nye selskab, som man var enige om at danne, drøftedes ud fra det tilsendte forslag. Især på 2 områder var der diskussion, dels om selskabets navn og dels om formålsparagraffen. Om selskabets navn var der forskellige meninger, specielt om ordet "samtale" versus ordet "samtalebehandling". Et flertal gik ind for at bevare ordet "samtale" som oprindeligt foreslået, bl. a. med henvisning til, at man her sætter fokus på læge / patientforholdet. Man enedes tillige om at undgå ordet "psykoterapi" og i stedet skrive "psykologiske behandlingsmetoder", fordi ordet psykoterapi snævert defineret refererer til et specielt begreb, som netop har været officielt diskuteret i relation til anvendelsen at betegnelsen psykoterapeut.

Vedtægterne blev herefter vedtaget med følgende ordlyd:

§ 1 Selskabets navn

Selskabet for samtale og supervision i almen praksis. Det internationale navn er: The Danish Balint Society. Selskabet er tilsluttet det internationale Balintselskab, The International Balint Federation.

§ 2 Selskabets dannelse

Ved selskabets dannelse sammensluttes de to selskaber: Bendixselskabet for psykoterapeutisk samtale og Det danske Balintselskab, idet det er et ønske at videreføre og udvikle Michael Balint's og Torben Bendix’s ideer.

§ 3 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er den til enhver tid siddende kasserers adresse.

§ 4 Selskabets stiftelse

Selskabet etableres pr. 1. januar 2006.

§ 5 Selskabets vedtægter

Er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. november 2005.

§ 6 Selskabets formål er

 1. at fremme forståelsen af læge/patient forholdet
 2. at fremme forståelsen for betydningen af den terapeutiske samtale
 3. at fremme praktiserende lægers kendskab til psykologiske behandlingsmetoder og at fremme træning i samtalebehandling
 4. at fremme praktiserende lægers uddannelse og træning i at supervisere praktiserende kolleger, yngre læger under uddannelse til almen praksis samt andre faggrupper i primærsektoren
 5. at medvirke til at udvikle kvalitetskriterier for supervision
 6. at støtte initiativer til forskning i samtale og supervision i almen praksis
 7. at fremme praktiserende lægers kendskab til supervision i almen praksis og
 8. at medvirke til at etablere supervisionsgrupper
 9. at fastholde og udbygge det internationale samarbejde vedrørende samtale og supervision i almen praksis bl. a. ved medlemskab af Det Internationale Balintselskab, www.balintinternational.com

§ 7 Målgruppe

Selskabet henvender sig primært til læger, men optager også andre autoriserede behandlere fra social- og sundhedssektoren.

§ 8 Medlemskab

Som medlemmer optages autoriserede behandlere fra alle professioner i social- og sundhedssektoren. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Medlemskab gælder for 1 år ad gangen og fornys ved betaling af det årlige kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen

§ 9 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt de aktive medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
 3. Flertallet af bestyrelsen skal være praktiserende læger.
 4. Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne skal have erfaring som supervisor.
 5. Selskabets formand vælges af generalforsamlingen for 2 år.
 6. Formandens funktionsperiode kan forlænges i yderligere 2 år ved genvalg.
 7. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år og afgår skiftevis med 2 i ulige år og 2 i lige år, første gang efter foretagen lodtrækning.
 8. Genvalg kan finde sted.
 9. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Straks efter den stiftende generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en kasserer og en sekretær.
 11. Den af bestyrelsens midte udpegede formand stiller sin post til rådighed ved ordinært formandsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling efter selskabets stiftelse.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen holdes 1 gang årligt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning fra udvalg
 5. Indkomne forslag
 6. Kassererens beretning, herunder årsregnskab og budgetforslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af den øvrige bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel til alle medlemmer. Kontingentet opkræves 1 gang årligt, således at opgørelse af medlemstal og økonomi kan foreligge til generalforsamlingen. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Den stiftende generalforsamling vedtog, at kontingentet det første år er kr. 250.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun finde sted ved en generalforsamling, hvor

ændringsforslagene har været udsendt i forvejen til alle medlemmer og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 12 Opløsning af selskabet

Selskabet kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvis forslaget er på dagsordenen og hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for følgende dagsorden:

 1. Ophør af foreningen
 2. Anvendelse af foreningens formue

§ 13 Hæftelse

Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid selskabet tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Ovenstående vedtægter blev vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling d. 25. november 2005. Det tages til referat, at de opløste selskabers formuer indgår i det nye selskab.

Under punktet eventuelt advokerede Søren Kaltoft for at bestyrelsen skal arbejde på at gøre opmærksom på selskabets dannelse. Jette Schjødt foreslog, at der arbejdes på at etablere en supervisionsseance i forbindelse med Lægedage.

På generalforsamlingen valgtes følgende til bestyrelsen:

 • Anette Davidsen
 • Helena Nielsen
 • Erik Pedersen
 • Tove Matthiesen
 • Gunnar Axelgaard

Som suppleanter valgtes:

 • Benedicte Müller
 • Jens Gerhard Jensen

Som revisor valgtes:

 • Søren Kaltoft

Revisorsuppleant

 • Lars Kongsøre

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 • Helena Nielsen, formand
 • Gunnar Axelgaard, kasserer
 • Sekretærfunktionen varetages indtil videre af bestyrelsen

Den 25. november 2005.

Referenter:

Benedicte Mûller & Helge Bønløkke

Bestyrelsen afholder sit første møde den 7/1 2006.